cách soi c?u xóc ??a d? th?ng
Posted in: Casino Online

Cách soi c?u xóc ??a hi?u qu? nh?t cho ng??i m?i

Soi c?u xóc ??a chu?n s? góp ph?n làm gia t?ng t? l? th?ng c??c khi ch?i game xóc ??a trong gi?i nhà cái. V?y ph??ng pháp soi c?u xóc ??a nào m?i th?c s? hi?u qu?? Cùng theo dõi các gi?i ?áp c?a chúng tôi ngay d??i ?ây.

Xóc ??a ???c ??nh ngh?a nh? th? nào?

Xóc ??a là m?t trò ch?i khá ph? bi?n t?i n??c ta. D?ng c? ?? b?t ??u ván c??c xóc ??a g?m có 4 quân v?, 1 cái bát và 1 chi?c ??a. N?u nh? tr??c kia ng??i ta th??ng chu?ng ch?i xóc ??a truy?n th?ng. Thì gi? ?ây xóc ??a online t?i h? th?ng các website cá c??c Kubet, Thabet, M88, Ae888l?i ???c ?ông ??o s? l??ng các thành viên h??ng ?ng h?n.

Mu?n tìm hi?u v? cách soi c?u xóc ??a chu?n nh?t, ?i?u ??u tiên mà ng??i ch?i m?i c?n làm là tìm hi?u v? lu?t ch?i c? b?n.

Lu?t ch?i xóc ??a online c? th? dành cho ng??i m?i

T?i nhà cái KUBET, có các c?a c??c xóc ??a mà ng??i ch?i c?n l?u ý:

  • C??c l? th?ng: Khi k?t qu? xóc ???c g?m 3 quân v? tr?ng và 1 quân v? ?? ho?c m?t c?p g?m 3 quân v? ?? và 1 quân v? ?en.
  • C??c ch?n th?ng: K?t qu? tr? v? g?m: 4 quân v? ??u màu nhau (t?t c? ??u tr?ng ho?c ??u ??) ho?c 2 ?? và 2 tr?ng.
  • C??c c?a tài th?ng: S? quân v? ?? s? r?i vào tr??ng h?p có 4 quân v? ho?c 3 quân v? ?? 1 quân v? tr?ng.
  • C??c c?a x?u th?ng: S? quân v? tr?ng s? có t?i 4 quân v? ho?c 3 quân v? tr?ng và 1 quân v? ??.

Ván c??c s? b?t ??u khi có t? 2 ??n 4 thành viên tham gia. Nhà cái KU s? có nhi?m v? thu c??c và ti?n hành xóc các quân v?. Các thành viên còn l?i s? ti?n hành ??t c??c vào m?t trong các c?a c??c nh? ?ã nêu trên. Cu?i cùng s? là khâu m? bát và tính k?t qu? c??c. T? l? c??c t?i m?i nhà cái là khác nhau.

Xem ngay:  Cá c??c trên Kubet có an toàn không? V?ch tr?n s? th?t

Các lo?i c?u trong ván c??c xóc ??a

Nh?ng ng??i ch?i gi?i và có kinh nghi?m lâu n?m trong ván c??c th??ng s? ch?n cách soi c?u xóc ??a phù h?p ?? gia t?ng t? l? th?ng cho mình. Ph??ng pháp này th??ng t?p trung vào 4 lo?i c?u sau ?ây:

Lo?i c?u b?t

?ây là lo?i c?u mang hình th?c ??t c??c nguyên m?t c?a nh?t ??nh. B?n có th? ??a ra l?a ch?n ho?c là c?a ch?n ho?c là c?a l?. ?? áp d?ng lo?i c?u này ?òi h?i ng??i ch?i ph?i có tâm lý v?ng vàng, tránh nghe nh?ng l?i xúi gi?c t? m?i ng??i xung quanh.

C?u b?t ch? y?u d?a trên quy lu?t phân ph?i xác su?t ch?n l? và th??ng có ?? th?ng kèo không kh? quan.

Lo?i c?u 1 – 1

C?u 1 – 1 có cách th?c ho?t ??ng hoàn toàn ??i l?p v?i c?u b?t. N?u nh? soi c?u b?t, các thành viên s? ch? t?p trung t?i m?t ván c??c, tuy nhiên c?u 1 – 1 s? áp d?ng quy t?c c??c so le. 

Ví d? nh? ván m?t c??c ch?n thì ván hai s? c??c l?, c? nh? v?y xuyên su?t quá trình ??t c??c c?a mình. Tuy nhiên ph??ng pháp này ch? áp d?ng ???c khi ch?i t?i các nhà cái uy tín. T?c là m?i hành ??ng tung và xóc quân v? hoàn toàn di?n ra theo chi?u t? nhiên.

c?u trong xóc ??a

Lo?i c?u xóa n?

C?u xóa n? hay còn là c?u nh?p dài. Trong ?ó nh?p c?u ch?n l? gi?a các ván c??c s? ???c phân b? ??u nhi?u nh?t 10 tay (L-C-L C-L-C-L-C-L-C). Cách soi c?u này c?c d? và ???c ?a s? các thành viên trong ván c??c áp d?ng.

Xem ngay:  Bài ti?n lên mi?n Nam có th?i 2 không?

Lo?i c?u nh?y

Không gi?ng nh? c?u b?t hay c?u 1 – 1, c?u nh?y không tuân th? theo m?t nguyên t?c nào. D?ng c?u này hi?m khi xu?t hi?n, và n?u có xu?t hi?n thì ch? nh?y vào trong kho?ng t? 3 – 4 tay. Ví d? nh? ván c??c th? nh?t là ch?n, ván th? hai là l?, nh?ng ván th? ba ch?a ch?c ?ã là ch?n. 

?? áp d?ng t?t k? thu?t này ?òi h?i ng??i ch?i c?n có kinh nghi?m lâu n?m trong các ván c??c. B?n nên ?? chúng xu?t hi?n ít nh?t là 3 ??n 4 tay m?i ti?n hành tham gia ??t c??c.

??c ngay: Casino là gì? Bí m?t trong casino mà b?n ch?a h? bi?t

Top 3 cách soi c?u xóc ??a hi?u qu? nh?t

M?i ng??i ch?i ??u có cách soi c?u xóc ??a cho riêng mình. Tuy nhiên ?? n?m ch?c ???c ph?n th?ng trong tay, ng??i ch?i nên h?c h?i thêm cách soi c?u t? các c??c th? chuyên nghi?p.

Nên né c?u b?t

?ây là ph??ng pháp áp d?ng không ??t c??c c? ??nh b?t c? m?t c?a c??c nào. Ví d? nh? c? 3 ván ??u v? c?a ch?n, ??n ván th? 4 r?t nhi?u thành viên ch?c kèo ?ây là c?u b?t và ??t c??c vào c?a ch?n. 

Tuy nhiên ?ó là h??ng ?i khá sai l?m và vô tình b?n ?ã m?c b?y c?a nhà cái. Ng??i ch?i nên linh ho?t trong cách ch?i c?a mình và tinh ý ?? nh?n ra nh?ng cái b?y mà h? th?ng thi?t l?p s?n.

cách soi c?u xóc ??a

T?p trung vào c?u 1 – 1

Xác su?t v? hai c?a ch?n l? là nh? nhau. Chính vì th? ng??i ch?i có th? v?n d?ng nó ?? áp d?ng ph??ng pháp soi c?u 1 – 1. Khi áp d?ng cách soi c?u xóc ??a này ng??i ch?i c?ng nên l?a ch?n c??c g?p th?p ?? t?i ?u hóa s? ti?n th??ng khi th?ng c??c.

Xem ngay:  Cách ch?i Tài X?u online luôn th?ng cho game th? m?i

D?a theo k?t qu? b?ng soi c?u mà nhà cái công b?

K?t thúc m?i ván c??c, nhà cái s? ??a ra b?ng soi c?u trên màn hình. Các thành viên có th? nhanh tay ch?p chúng l?i và ??a vào phân tích. Các chuyên gia soi c?u ?ánh giá r?ng: Ph?n l?n b?ng t? l? soi c?u t?i nhà cái khá chu?n xác, ch? c?n tìm ra quy lu?t là ng??i ch?i ?ã d? dàng giành chi?n th?ng trong ván c??c r?i.

L?u ý khi soi c?u xóc ??a online

  • ?i?u ??u tiên là áp d?ng cách soi c?u xóc ??a online sao cho h?p lý, không nh?t thi?t theo lo?i c?u nào. Áp d?ng ph??ng pháp soi c?u t??ng ???ng v?i b?ng t? l? kèo c?a nhà cái là m?t g?i ý hay.
  • Th? hai là ng??i ch?i nên bi?t qu?n lý s? v?n c?a mình hi?u qu?. Tránh sa ?à quá nhi?u ?? r?i ra v? tay tr?ng.
  • Th? ba là n?u ?ã thua quá nhi?u, không nên c? ch?p c??c ti?p ?? g?. Ng??i ch?i nên d?ng l?i ?? ?i tìm nguyên nhân cho riêng mình.
  • Th? t? là nên h?c h?i kinh nghi?m t? nh?ng ng??i ?i tr??c và v?n d?ng linh ho?t chúng.

K?t lu?n

Trên ?ây là m?t s? cách soi c?u xóc ??a hi?u qu? mà các c??c th? chuyên nghi?p hay s? d?ng. Hãy là ng??i ch?i xóc ??a t?nh táo nh?t ?? nâng cao t? l? th?ng cho mình, chúc các b?n thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *