lô gan nh?t là bao nhiêu ngày
Posted in: X? S? Lô ??

C?p lô gan nh?t là bao nhiêu ngày? Kinh nghi?m ?ánh lô gan chu?n

Lô gan luôn ???c dân ch?i lô ?? theo dõi hàng ngày khi soi c?u. Bài vi?t d??i ?ây s? giúp b?n có câu tr? l?i cho câu h?i c?p lô gan nh?t là bao nhiêu ngày. ??ng th?i chia s? nh?ng kinh nghi?m và m?t s? v?n ?? c?n l?u ý v? lô gan không th? b? qua.

Lô gan là gì?

Lô gan (hay còn ???c g?i v?i cái tên lô khan) là m?t thu?t ng? dùng ?? ch? nh?ng con s? ?ã không xu?t hi?n lâu ngày trên b?ng k?t qu? x? s?. ??i v?i nh?ng ng??i ch?i ??, v?n ?? này là v?n ?? khó kh?n khi ph?i tìm hi?u, c?p nh?t và th?ng kê liên t?c ?? d? ?oán ???c k?t qu? x? s? chính xác.

Kho?ng th?i gian ?? ?ánh giá lô gan có “gan lì” hay không r?i vào kho?ng t?m 10 ngày. N?u trong th?i gian này, con s? ?ó v?n không xu?t hi?n thì s? ???c g?i là lô gan hay lô gan lì.

lô gan là gì

C?p lô gan nh?t chính xác là bao nhiêu ngày?

C?p lô gan nh?t là bao nhiêu ngày” luôn là câu h?i ???c ng??i ch?i lô ?? quan tâm nh?t. Nh? ?ã nói, thông th??ng nh?ng c?p lô không ???c x? s? trong vòng 10 ngày thì ???c xem là lô gan. Tuy nhiên th?c t? cho th?y, lô gan có th? là b?t k? c?p s? nào.

D? ?oán c?p s? nào s? là lô gan, ?ó là ?i?u không th?. T?t c? m?i th? ng??i ch?i có th? làm chính là th?ng kê xác su?t xu?t hi?n c?a nh?ng c?p s? lâu ngày ch?a v?.

Xem ngay:  3 càng là gì? Lô 3 càng ?n bao nhiêu?

Có nh?ng c?p lô gan lâu nh?t lên ??n c? m?y tr?m ngày. Do ?ó, xu h??ng c?a dân ch?i ?? hi?n nay chính là nuôi lô gan ?? có c? h?i ??t ???c m?c ti?n th??ng c?c k? cao.

Theo kinh nghi?m th?c ti?n, lô gan c?a mi?n Trung và mi?n Nam có xu h??ng kéo dài ngày h?n lô gan ? mi?n B?c. N?u lô gan mi?n B?c g?n nh?t ch? có 16 ngày thì lô gan c?a mi?n Trung ??n t?n 28 ngày.

c?p lô gan nh?t là bao nhiêu ngày

Kinh nghi?m nh?n bi?t và cách ?ánh lô gan chu?n xác nh?t

D??i ?ây là m?t vài kinh nghi?m ?? nuôi lô gan và cách ?? ?ánh nh?ng c?p s? này chính xác nh?t.

Kinh nghi?m nh?n bi?t lô gan

Sau khi ?ã có câu tr? l?i v? th?c m?c c?p lô gan nh?t là bao nhiêu ngày, bài vi?t s? ti?p t?c giúp b?n nh?ng bí kíp ?? nh?n bi?t lô gan qua kinh nghi?m th?c ti?n. C? th? nh? sau:

  • Nh?n bi?t lô qua b?ng th?ng kê 100 ngày: ?ây ???c xem là ph??ng pháp chu?n xác nh?t ?? tính toán s? xu?t hi?n c?a lô gan. Ng??i nuôi lô ?? n?u ?ã d? ?oán ???c con s? thì ph?i tính ngày t? lúc b?t ??u gan. Th?c t? cho th?y, n?u s? ?y xu?t hi?n trên 35 l?n thì nó s? tr? thành lô gan trong t??ng lai g?n.
  • Nh?n bi?t b?ng lô ?? Anh Em: ?úng nh? tên g?i, lô anh lô em là nh?ng con s? li?n k? ho?c t??ng t? v?i lô gan. Theo quy lu?t, trong 03 ngày, n?u con s? b?n suy lu?n không xu?t hi?n mà l?i xu?t hi?n nh?ng s? lô anh em thì ?ó chính là lô gan.
Xem ngay:  Tính lô theo ng? hành chu?n xác ?? ki?m th??ng l?n

Ví d?: Ng??i ch?i ?ang nuôi s? 23 trong m?t kho?ng th?i gian dài. Tuy nhiên, ?ã 03 ngày liên t?c l?i nh?n v? k?t qu? là 20 21 22 24 25 26 27 28 29. Tình tr?ng này còn th??ng xuyên l?p l?i, thì hãy hi?u r?ng 23 chính là lô gan.

B?n nên v?n d?ng, ph?i h?p c? 02 cách nh?n bi?t trên ?? t? tìm ?áp án cho câu h?i c?p lô gan g?n nh?t là bao nhiêu ngày ??i v?i riêng b?n. Hai kinh nghi?m trên luôn ???c ?ánh giá là h?u ích c? v?i ng??i ch?i m?i hay ng??i ch?i lâu n?m. 

Cách ?ánh lô gan

Sau khi ?ã hi?u ???c kinh nghi?m nh?n bi?t lô gan chu?n xác, b?n c?ng d? dàng bi?t ???c cách ?ánh lô gan hi?u qu?, c? th?:

  • Hãy nuôi lô gan sau khi ?ã có b?ng th?ng kê ??y ?? v? c?p lô gan g?n nh?t. Th?ng kê ?ó ph?i bao g?m xác su?t xu?t hi?n nhi?u nh?t c?a c?p s? ?ó.
  • Th?i gian nuôi lô gan h?p lý nh?t dao ??ng t? 03 ??n 05 ngày. Hãy phân b? s? ?i?m ch?i cho t?ng ngày ?? không b? m?t ti?n lãng phí khi nuôi lô gan. N?u c?p lô gan b?n d? ?oán không xu?t hi?n sau 05 ngày, hãy d?ng l?i.

L?i k?t

Hy v?ng bài vi?t c?a Aliskitchencork.com s? giúp b?n có thêm ???c thông tin c?p lô gan lâu nh?t là bao nhiêu ngày và cách ch?i lô gan sao cho hi?u qu? và h?p lý. Kinh nghi?m nh?n bi?t lô gan bao g?m nhi?u ph??ng pháp, hãy bi?t ch?n l?c và áp d?ng m?t cách sáng su?t nh?t.

Xem ngay:  Các B? S? Trong Lô ?? ?ánh D? Trúng Nh?t | T?ng H?p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *