?i?u Kho?n và Chính Sách

Ng??i ch?i và nhà cái ??u quan tâm ??c bi?t v? chính sách b?o m?t c?a nhà cung c?p d?ch v?. Tìm hi?u rõ ràng v? các chính sách b?o m?t an toàn, không b? ti?t l? nh? th? nào t? phía nhà cái Aliskitchencork.com

1. V? chúng tôi

??a ch? website: Aliskitchencork.com

Các thông tin liên h? ???c c?p nh?t t?i trang ch?.

2. Thông tin cá nhân ???c thu nh?p

2.1 Bình lu?n (comment)

Ng??i dùng truy c?p vào Aliskitchencork.com và ?? l?i các bình lu?n trong bài vi?t. Theo ?ó, chúng tôi s? thu th?p các d? li?u trong bình lu?n và ??a ch? IP truy c?p c?a ng??i ch?i. Vi?c xác ??nh ???c User, IP giúp xem ?âu là bình lu?n Spam, ?âu là bình lu?n thi?t.

Ti?u s? và hình ?nh c?a ng??i ch?i s? hi?n ra n?u s? d?ng chính sách b?o m?t t? Gravatar.

2.2 Thông tin liên h? c?a b?n

Vi?c xác ??nh ???c thông tin liên h? s? bi?t ???c ng??i ch?i này là ai? Ng??i ch?i này ??n t? ?âu. ?ây ??u là các ho?t ??ng nh?m ?i?u h??ng và c?i thi?n hành vi c?a ng??i dùng.

2.3 Cookies trình duy?t

Khi bình lu?n ? website Aliskitchencork.com c?a nhà cái Aliskitchencork.com. B?n s? nh?p các thông tin nh?: tên, email, ??a ch? website n?u có vào trong form ?i?n. Nh?ng thông tin Cookies này s? ???c l?u tr? kho?ng 1 n?m.

N?u b?n có tài kho?n và ??ng nh?p vào website thì cookie ???c l?u l?i và hi?n th?. Trên màn hình, ph?n thông tin ??ng nh?p s? có th?i gian l?u tr?. Sau khi thoát tài kho?n thì các thông tin ??ng nh?p vào cookie s? b? xóa. ?i?u này áp d?ng theo chính sách b?o m?t c?a chúng tôi.

3. Chính sách chia s? d? li?u cá nhân

3.1 Th?i gian d? li?u t?n t?i

Vi?c b?n bình lu?n s? ???c l?u tr? mãi mãi trên website c?a chúng tôi. Chúng tôi có chính sác ki?m duy?t bình lu?n ?? tránh tình tr?ng spam comment. Ng??i dùng n?u có tài kho?n trong website, s? có quy?n ch?nh s?a; Ho?c xóa thông tin cá nhân ?ang có ? trên trang web.

3.2 Quy?n v? d? li?u c?a b?n

N?u b?n có tài kho?n ? website. Hãy nh?n xét ho?c có quy?n trích xu?t d? li?u cá nhâ. Phía Aliskitchencork.com s? h? tr? các b?n vi?c xu?t d? li?u này. D? li?u c?a các b?n c?ng có th? xóa n?u g?i yêu c?u cho qu?n tr? viên website. Ngh?a v? c?a ng??i dùng ph?i ??m b?o tính khách quan, ??m b?o tính pháp lý, chính sách b?o m?t và ?i?u kho?n s? d?ng.

4. K?t lu?n

?ây là bài gi?i thi?u t?ng quát v? chính sách b?o m?t c?a Aliskitchencork.com. Nh?ng thông tin ?áng quan tâm giúp v?ng tâm trong vi?c tham kh?o các bài vi?t trên website này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *