Posted in: X? S? Lô ??

C?p lô gan nh?t là bao nhiêu ngày? Kinh nghi?m ?ánh lô gan chu?n

Lô gan luôn ???c dân ch?i lô ?? theo dõi hàng ngày khi soi c?u. Bài vi?t d??i ?ây s? giúp b?n có câu tr? l?i cho câu h?i c?p lô gan nh?t là bao nhiêu ngày. ??ng th?i chia s? nh?ng kinh nghi?m và m?t s? v?n ?? c?n l?u ý v? lô gan không th? b? qua.

Lô gan là gì?

Lô gan (hay còn ???c g?i v?i cái tên lô khan) là m?t thu?t ng? dùng ?? ch? nh?ng con s? ?ã không xu?t hi?n lâu ngày trên b?ng k?t qu? x? s?. ??i v?i nh?ng ng??i ch?i ??, v?n ?? này là v?n ?? khó kh?n khi ph?i tìm hi?u, c?p nh?t và th?ng kê liên t?c ?? d? ?oán ???c k?t qu? x? s? chính xác.

Kho?ng th?i gian ?? ?ánh giá lô gan có “gan lì” hay không r?i vào kho?ng t?m 10 ngày. N?u trong th?i gian này, con s? ?ó v?n không xu?t hi?n thì s? ???c g?i là lô gan hay lô gan lì.

lô gan là gì