Posted in: X? S? Lô ??

Tính lô theo ng? hành chu?n xác ?? ki?m th??ng l?n

Cách tính lô theo ng? hành ???c r?t nhi?u ng??i ch?i áp d?ng và mang l?i k?t qu? cao. Trong quá trình tham gia lô ??, anh em ch? c?n s? d?ng chi?n thu?t soi c?u linh ho?t, thành th?o thì s? d? dàng ki?m th??ng l?n. N?i dung bài vi?t sau ?ây c?a Aliskitchencork.com s? ??a ra thông tin h?u ích nh?t cho ng??i ch?i b?t ???c con lô ?? ??p.

Cách tính lô theo ng? hành chu?n xác cho h?i viên m?i 

Khi b?n tham gia ch?i lô ?? t?i nhà cái có th? áp d?ng cách tính lô ?? theo ng? hành ?? d? thành công. M?t s? ph??ng pháp ???c li?t kê sau ?ây s? giúp anh em ch?n ra nh?ng con lô ?u tú nh?t và ki?m l?i nhu?n ??y nhà. C? th? nh? sau: 

Tính lô theo ng? hành bát quái c?c thú v?

Có r?t nhi?u h?i viên áp d?ng cách tính lô ?? theo ng? hành bát quái ?? ki?m th??ng l?n. Các con s? t??ng ?ng v?i 8 qu? bát quái c? th? nh? sau: 

 • Càn bi?u th? cho con s?: 0, 8
 • ?oài bi?u th? cho con s?: 1, 9 
 • Ly bi?u th? cho con s?: 2
 • Ch?n bi?u th? cho con s?: 3
 • T?n bi?u th? cho con s?: 4
 • Kh?m bi?u th? cho con s?: 5
 • C?n bi?u th? cho con s?: 6
 • Khôn bi?u th? cho con s?: 7

M?t s? quy t?c ??i c?a các qu? bát quái mà anh em c?n n?m khi ch?i lô ??, c? th? nh? sau: 

 • Càn ??i l?p v?i qu? T?n
 • Ch?n ??i l?p v?i qu? ?oài
 • Ly ??i l?p v?i qu? Kh?m
 • Khôn ??i l?p v?i qu? C?n
Xem ngay:  C?p lô gan nh?t là bao nhiêu ngày? Kinh nghi?m ?ánh lô gan chu?n

Khi anh em áp d?ng ph??ng pháp tính lô ?? theo ng? hành bát quái thì b?n s? ti?n hành ghi chú thông tin k?t qu? x? s? c?a ngày hôm tr??c. Sau ?ó, ng??i ch?i tìm ra các con s? t??ng ?ng v?i qu? ?? t?o nên dàn ?? ??p. Gi? s? k?t qu? ?? v? 17 thì anh em s? ?ánh con s? 67, 76 vào ngày ti?p theo. 

B?n có th? áp d?ng cách tính lô theo ng? hành ?? d? thành công
B?n có th? áp d?ng cách tính lô theo ng? hành ?? d? thành công

Tính lô theo con giáp 

Ph??ng pháp ?ánh lô ?? d?a trên ng? hành và các con giáp ???c nhi?u cao th? áp d?ng. Chi?n thu?t này ?em ??n l?i nhu?n c?c k? l?n cho anh em và giúp tân binh d? dàng ki?m th??ng t? b? môn lô ?? online. 

??c thêm:

Ph??ng pháp tính lô theo ng? hành và các con giáp mang ??n hi?u qu? vô cùng tích c?c. Bet th? có th? tìm hi?u thông tin các con giáp ?? tính ???c ngày, gi?, tháng và ch?n ra con lô ?? ??p nh? sau: 

 • Theo thông tin c?a các chuyên gia cho bi?t 12 thiên can bao g?m: Tý s? là con s? 1, Mão s? là con s? 4, 2 là S?u, 5 là T?, con s? 3 là D?n, con s? 6 là T?. Bên c?nh ?ó, con s? 8 là Mùi, con s? 9 là Thân, con s? 7 là Ng?, con s? 11 là H?i, 10 là D?u và Tu?t s? là con s? 11.  
 • Theo thông tin c?a nhi?u lô th? nghiên c?u cho bi?t 10 ??a chi t??ng ?ng là: Con s? 1 là Giáp, con s? 3 là Bính, con s? 5 là M?u, con s? 2 là ?t. Ngoài ra, quy ??c chung: Con s? 7 là Canh, con s? 3 là Bính, con s? 6 là K?, con s? 9 là Nhâm, 8 là Tân và con s? 10 là Quý. B?n có th? s? d?ng các s? này ghép thành con lô may m?n cho mình. 
Xem ngay:  3 càng là gì? Lô 3 càng ?n bao nhiêu?
Cách ?ánh lô ?? d?a trên ng? hành và các con giáp r?t chu?n
Cách ?ánh lô ?? d?a trên ng? hành và các con giáp r?t chu?n

Ph??ng pháp soi c?u tính lô chu?n

Ngoài vi?c tính lô theo ng? hành thì anh em có th? áp d?ng các ph??ng pháp soi c?u ?? tìm ra bóng c?a các s? chu?n nh?t. Ng??i ch?i có th? thu th?p thông tin k?t qu? gi?i x? s? ??c bi?t ?? tìm ra bóng âm d??ng c?a chúng. Hình th?c này ?em ??n cho anh em nh?ng con lô may m?n và b?n có th? ??u t? trong nhi?u ngày liên ti?p ?? t?ng kh? n?ng v?. 

Soi c?u tính lô chu?n ???c anh em áp d?ng th??ng xuyên
Soi c?u tính lô chu?n ???c anh em áp d?ng th??ng xuyên

K?t lu?n 

Mong r?ng thông qua n?i dung bài vi?t trên ?ây anh em ?ã bi?t cách tính lô theo ng? hành chu?n xác và ki?m th??ng l?n. N?u b?n mu?n gia t?ng l?i nhu?n cho mình thì hãy áp d?ng các ph??ng pháp soi c?u chu?n và nghiên c?u các con s? th??ng xuyên. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *